Categoria Estats d'ànim

Aquesta opció en augment suposa per a moltes famílies una decisió menys radical i traumàtica que les residències d’avis. Tenen a favor tots els beneficis que tant físicament com anímicament aporten aquests centres a les persones grans. El “contra” és que l’oferta encara és escassa i que n’hi ha alguns que fins i tot tenen llistes d’espera importants.

Cada vegada vivim més anys. Això significa que la població mostra una clara tendència a l’envelliment, amb les repercussions que tot això comporta en l’àmbit familiar. D’una manera semblant al que passa amb els nens petits, moltes famílies han d’enfrontar-se en un moment determinat a la qüestió de “què fem amb l’avi/àvia?”. Els centres de dia són una opció fantàstica, ja que, com en el cas de les escoles bressol infantils, asseguren una atenció personalitzada a les necessitats d’aquestes persones, cosa que permet a la resta dels membres de la família compaginar la cura de les persones grans amb les seves obligacions laborals o d’un altre tipus (tot i que en la majoria dels casos, el pes de l’atenció dels ancians recau en la mestressa de casa).

Gairebé com a casa

 

DEFINICIÓ: són establiments que ofereixen una atenció de tipus integral i individualitzada a persones grans amb problemes de dependència tant física com psíquica. A més de suposar una solució efectiva per als familiars.

BENEFICIS: milloren la seva qualitat de vida, pel fet d’interrelacionar amb altres persones en una edat en què l’aïllament i la soledat són difícils de suportar per a moltes persones. Proporciona estímuls de tipus cognitiu i cultural, i els ofereix una àmplia varietat d’opcions d’oci…

PROBLEMA: l’oferta insuficient que encara hi ha, tenint en compte el nombre cada vegada més gran de persones amb edat de gaudir d’aquests serveis, sobretot dels de caràcter públic, que són els més demanats. A això cal unir el fet que moltes vegades aquests centres es converteixen en el pas previ a les residències d’avis en les zones en les quals les places no cobreixen la demanda que hi ha.

El “candidat ideal”

 

El tipus d’usuari per al qual són més recomanables aquests centres són “les persones grans que necessitin un seguiment geriàtric integral ambulatori, i també les persones que necessitin un tractament especialitzat i personalitzat, tant de rehabilitació física com mental”.

En aquest sentit, totes les necessitats mèdiques i assistencials estan cobertes pel personal mèdic especialitzat: metge internista o geriatre, infermeres, fisioterapeutes, auxiliars mèdics… Tant el tipus de professionals com el seu nombre varien d’un centre a un altre.

De la mateixa manera, un dels aspectes més destacables d’aquests centres és l’àmplia varietat d’activitats d’oci que ofereixen per distreure’s, fet que permet a les persones que hi van interrelacionar-se i, a més a més, desenvolupar les seves facultats cognitives, que comencen a estar disminuïdes a partir d’una certa edat.

Un altre avantatge d’aquesta opció és que permet mantenir el vincle amb els familiars, i evitar així una de les situacions que solen ser més traumàtiques tant per a l’ancià com per a la seva família: el fet de “deixar-lo” en una institució en la qual només està permès el contacte mitjançant les visites generalment setmanals. Escollir un centre de dia facilita que les persones puguin seguir vivint el màxim temps possible en el seu entorn familiar i amb la millor qualitat de vida.

Demències. Cal individualitzar els casos

 

En el cas dels problemes cognitius, les demències associades amb l’edat i altres problemes de caràcter psiquiàtric o neurològic, el “pas intermedi” que suposa l’ingrés en un centre de dia no sempre és la millor solució. Les demències que es desenvolupen amb alteracions conductuals o que impliquen molta dependència física, cosa que suposa una gran sobrecàrrega per al cuidador principal (és a dir, qualsevol tipus de demència en estadi moderat-sever), solen necessitar altres solucions més adaptades a aquest tipus de malalties. De totes maneres, la decisió d’incloure el pacient en un centre de dia o d’ingressarlo en un centre específic depèn de moltes circumstàncies (família, pacient, marc social), de manera que cal analitzar cada cas de forma individual.

El que hem de saber d’aquests centres

 

TIPUS

-Segons la titularitat: públics, privats o concertats.

-Tipus d’assistència: per a vàlids, per a assistits o dependents o per a ambdós (centres mixtos).

-Psicogeriàtrics: destinats a persones amb problemes psíquics.

SERVEIS

-Comuns: atenció personalitzada, infermeria, restauració, assistència social, teràpia ocupacional i fisioteràpia. Solen incloure també serveis d’animació sociocultural.

HORARI

De dilluns a divendres, aproximadament de 8 a 19 hores. Hi ha centres que també funcionen els dissabtes i els diumenges.

PRESTACIONS VARIABLES

Els centres més econòmics inclouen només l’atenció bàsica (alimentació, servei mèdic i atenció assistencial). Els serveis extra (perruqueria, podologia) es cobren a part. En els centres privats, el transport també es considera un extra, mentre que en els centres públics s’inclou en la tarifa mensual. El servei de centre de dia es pot combinar amb el d’atenció domiciliària i teleassistència, de manera que la persona gran atesa rebi un servei complet.

REQUISITS SEGONS ELS TIPUS DE CENTRES DE DIA PÚBLICS:

-Ser més gran de 60 anys (es donen casos excepcionals quan es tracta de minusvàlids que conviuen amb els sol·licitants i que hagin d’ingressar en el mateix centre).

-Viure en la Comunitat Autònoma en la qual fa la sol·licitud.

-Acreditar la necessitat d’ingrés en un centre de dia.

-No patir malalties infectocontagioses o cròniques en estat terminal.

Altres opcions

 

RESIDÈNCIES D’AVIS. Són centres destinats a servir com a lloc de convivència i d’habitatge permanent i comú a les persones grans, en els quals s’ofereix assistència integral i continuada als qui no poden satisfer les seves necessitats d’allotjament i convivència per altres mitjans, un cop complerts els 60 anys, o no puguin viure en el seu habitatge habitual per raons familiars o d’un altre caire.

CENTRES RESIDENCIALS ESPECIALS. Combinen oci, assistència i llar en un mateix recinte. Ofereixen zones residencials, compostes per apartaments o habitacions individuals, àrees de serveis generals i espais d’oci, amb una àmplia oferta d’activitats amb l’objectiu que els residents puguin practicar lliurement les seves aficions.

CENTRES MIXTOS. Combinen habitatge amb serveis assistencials.

HABITATGES TUTELATS. Es tracta de cases lliures de barreres arquitectòniques amb jardins amplis i zones comunes que, a més, es beneficien de serveis assistencials i sanitaris personalitzats que inclouen revisions periòdiques, rehabilitació i alerta 24 hores.

CENTRES ESPECIALITZATS EN TRASTORNS GREUS DE CONDUCTA. Disposen d’experts qualificats i especialitzats en el tracte amb persones afectades per demències greus, com, per exemple, l’Alzheimer.

CENTRES DE DIA PSICOGERIÀTRICS. Són centres de dia més específics que proporcionen rehabilitació física i mental i cures assistencials a persones de més de 65 anys que estiguin afectades per trastorns degeneratius, propis de l’edat, que disminueixen la seva autonomia física.

4 claus per no tenir sorpreses

 

1. PROXIMITAT al lloc en el qual la persona gran conviu amb els seus familiars.

2. VISITA PRÈVIA. També és recomanable, si s’està especialment interessat en un centre en concret, visitar-lo prèviament per prendre contacte real amb la idoneïtat dels serveis i les instal·lacions i la seva adequació. En aquest sentit, i per evitar sorpreses, els experts recomanen llegir amb deteniment el Reglament Intern i el Contracte d’Admissió, en el qual han de quedar reflectits clarament tots els aspectes referents al règim i a les prestacions: hores de servei, preu, preavís en cas de baixa, serveis inclosos…

3. EQUIPACIÓ COMPLETA. És important conèixer-ne les diferents àrees, comprovar que són àmplies, que disposen de la il·luminació suficient i que totes les dependències disposen de les condicions i la dotació necessàries.

4. NÚMERO DE REGISTRE. Tots els centres de dia autoritzats per funcionar disposen d’un número de registre de la Comunitat Autònoma corresponent. Si aquest número d’identificació no està exposat d’una manera visible, es recomana trucar a la Comunitat Autònoma o a l’Ajuntament per informar-se sobre la seva autorització.

On ens podem informar?

 

CENTRES PÚBLICS i CONCERTATS: en Centres de Serveis Socials de l’Ajuntament, a la Junta de Districte que correspongui segons el lloc de residència del sol·licitant o a la Comunitat Autònoma, que en gestionen l’accessibilitat i ofereixen la informació més detallada.

CENTRES PRIVATS: en els mateixos llocs en els quals es gestionen els centres públics. Les diferents Conselleries d’Afers Socials editen guies en les quals es recullen les característiques d’aquests centres i la forma de posar-s’hi en contacte. També en les pàgines web dels governs autonòmics inclouen buscadors en què es faciliten les adreces de centres privats en totes les poblacions.

PÀGINES WEB: cada vegada n’hi ha més d’especialitzades en la tercera edat, en les quals s’ofereix un ampli ventall de centres en les seves diferents modalitats amb explicacions exhaustives de les prestacions i les formes d’accés, i la disponibilitat de places:

www.residencias-ancianos.com

www.todoancianos.com

www.residenciasancianos.com

www.inforesidencias.com.